shabd-logo
Shabd Book - Shabd.in

શાપિત વિવાહ

Gaurav Borse

14 ભાગ
0 વ્યક્તિiલાઇબ્રેરીમાં ઉમેરવામાં આવ્યું છે
1 વાચકો
1 June 2023 ના રોજ પૂર્ણ
મફત

ડો.રિધી મેહતા ના શબ્દે સુંદર નવલકથા કહાની એક ગામની ,કહાની એક જોડા ની કહાની એક આત્મા ની હોર્રોર વાત એક વિવાહ ની. 

0.0(0)

ભાગો

1

શાપિત વિવાહ ભાગ : ૧

24 May 2023
1
0
0

 અરવલ્લી ની પહાડી ઓ, નજીકમાં આવેલુ અંબાજી નુ અંબેમા નુ સુપ્રસિદ્ધ ધામ અને આ ડુંગરો ની મધ્યમા આવેલુ એક નાનકડુ અભાપુરા ગામ. અત્યારે તો આના નકડા ગા મમાં કદાચ હજારેક માણસો ની માડવસ્તી હશે. મોટા ભાગના લોક

2

શાપિત વિવાહ : ૨

24 May 2023
0
0
0

  બધા એકા એક નેહને લ પા સે જુએ છે કે તેના ના કમાં થી લો હી વહી રહ્યુ છે. તેના મા થા પર ઠંડુ પા ણી રેડે છે. તેના પપ્પા કહેછે કદા ચ અહીં નુ વા તા વરણ અને ગરમી ને લી ધે તેને આવુ થયું હશે. એટલે ત્યાં અમુક

3

શાપિત વિવાહ : ૩

24 May 2023
0
0
0

          નેહનેલને ડૉ ક્ટરને બતા વી ને બપો રે ચા ર વા ગે તેના મમ્મી , પપ્પા અને યુવરા જ ઘરે આવે છે. ઘરેઆવી ને ગાડી પાર્ક કરતાં જત્યાં નો તેમનો ચોકીદાર કહે છે મહેમા ન આવેલા છે જલ્દી જાઓ તમારીજ રાહ જોઈન

4

શાપિત વિવાહ : ૪

24 May 2023
0
0
0

અનિ રુદ્ધ : ઉભો થઈને નેહને લ પા સે જઈને જાય છે. તને શું થયું બકા ?? નેહને લ : ખબર નહી . કાલે શું થયું હતુ મને પણ કંઈ સમજાયુ નહી . પણ તને કેમ ખબર પડી આ બધી ?? આપણી તો વાત થઈ જ નથી કંઈ બેદિ વસથી ?? સુ

5

શાપિત વિવાહ : ૫

24 May 2023
0
0
0

                      યુવાયુ વાની એકદમ ગભરા ઈ જાય છે.અને તેના બુમ પા ડતા જ બધા ભેગા થઈ જાય છે. ફક્ત પંદરેક મિ નિ ટમાં આટલુંબધુ.ત્યાં સા મે દિ વા લ પર મો ટા અક્ષરે લો હી થી લખેલું હતું અને જાણે હા લ જ

6

શાપિત વિવાહ : ૬

25 May 2023
0
0
0

        અવિનાશના અંદર પહોચતા સાથે એક ધબાકા સાથે પડવાનો અવાજ સંભળાય છે.પણ અંધારા માં કંઈ દેખાતુ નથીસ્પષ્ટ.તે ખીસ્સા મા હાથ નાખી ને મોબાઈલ કાઢવા જાય છે ત્યાં જ તેને યાદ આવે છે કે મોબા ઈલ તો ની ચે રૂમમાં

7

શાપિત વિવાહ : ૭

25 May 2023
0
0
0

      સિધ્ધરાજસિ હ ધીમે ધીમે યુવરાજ અને અવિનાશની પાસે આવે છે. પણ તેમને બહુજ અસહ્ય દુખાવો થઈ રહ્યો છે પીઠનાભાગ પર. નેહનેલને જોઈને ત્રણેય ત્યાં નેહનેલ પાસે પહોંચે છે. હીચકો હજુ પણ એમજ ઝુલી રહ્યો છે...ને

8

શાપિત વિવાહ : ૮

25 May 2023
0
0
0

    અનિરુદ્ધ ફટાફટ દાદર ઉતરી જાય છે અને પહેલાં તેના એક ખાસ ફ્રેન્ડ ને મળે છે અને કામાં કંઈક કહીને જાય છે બહાર.તે એટલી ઉતાવળમાં હતો કે સરોજબા એ તેને બુમ પાડી , અનિ રુદ્ધ..... અનિ રુદ્ધ ........ પણ એ કં

9

શાપિત વિવાહ : ૯

25 May 2023
0
0
0

         પૃથ્વી બાપુ : બેટા હુ તને કહુ છું. વર્ષો પહેલાઆ અભાપુરા ગામ જેમાંજેમાં વિશ્વરાજસિહ નુ નામ આ જુબાજુ ચારેય ગામોમાં તેમનો ડંકો વાગતો . તેમનો કરિયાણાનો વ્યપાર ચારેય કોર ફેલાયેલો હતોઆમતો  આ ધંધો વ

10

શાપિત વિવાહ : ૧૦

25 May 2023
0
0
0

        અનિરુદ્ધ જરા પણ વિલંબ કર્યા વિના જલ્દીથી પાણી લઈ આવે છે અને પૃથ્વી બાપુને પાણી આપે છે અને પછી તેઓપોતાની વાત આગળ ધપાવે છે...     સમય વતતાં ક્યાં વાર લાગે છે એમ વિ શ્વરા જસિ હ અને હસુમતી નો પ્

11

શાપિત વિવાહ : ૧૧

25 May 2023
0
0
0

       બેટા તને ખબર છે કે આપણા અને જયરા જસિં હ ના પહેલેથી એટલે કે વિ શ્વરા જસિ હ વખતથી જ સા રા સંબંધો હતા કો ઈ એવુ સગપણ નહોતું છતા બંનેનાધંધા ઓમા લેવડદેવડ અને વ્યવહાર ચાલતો .પણ એ વ્યવહાર એવા રહ્યા હતા

12

શાપિત વિવાહ : ૧૨

26 May 2023
0
0
0

           બધી સામગ્રી આવીગઈ છે.અનિરુદ્ધ બાવાજીએ આપેલી યાદી મુજબ બધુ એકએક વસ્તુઓ ગણી રહ્યો છે. તેમાં એકસિદુરની ડબ્બી રહી ગઈ છે...એ પણ નવી જ હોવી જોઈએ.એવી તો ઘરમાં ડબ્બી ક્યાંથી મળે ?? અને અડધી રા ત્રે

13

શાપિત વિવાહ : ૧૩

26 May 2023
0
0
0

અનિરુદ્ધ : તો આટલા વર્ષે આજે કેમ અમારાજ લગ્ન અટકાવ્યા ?? આત્મા : તમારા નથી પહેલીવાર અટકા વ્યા . પણ કદાચ તને ખબર નહી હો ય આ કુટુંબમા મા રા પછી હજુ સુધી એક જદી કરી હતી નેહનેલ પહેલાં . તે સુધા હતી .બાકી

14

શાપિત વિવાહ : ૧૪ ( સંપૂર્ણ )

26 May 2023
0
0
0

      ચારેબાજુ નીરવ શાંતિ છવાઈ ગઈ છે..કોઈ કશુ જ બોલતુ નથી .સહુની હાલત ખરાબ હતી .હવે વિધિ બંધ થતાંજ થોડી વા રમાં સિ દ્ધરા જસિ હ પણ ભા નમાં આવી ગયા હતા .તે કહે છે બેટા મારા કારણે આ બધુ થયું હુ વિધિ પુર્

---

એક પુસ્તક વાંચો