shabd-logo
Shabd Book - Shabd.in

શ્રાવણી મેળે

ઉમાશંકર જોષી

15 ભાગ
0 વ્યક્તિiલાઇબ્રેરીમાં ઉમેરવામાં આવ્યું છે
3 વાચકો
22 September 2023 ના રોજ પૂર્ણ
મફત

વાસુકિ ઉપનામથી પ્રગટ થયેલી વાર્તાઓ તે નીચે સહી -કરનારતી છે એટલુંજ નિવેદ્તિ કરવાતું તો છે. છૂટક કાવ્યો “અને એકાંકી નાટકો પોતાના જ નામે પ્રગટ થતાં હતાં એટલે વળી વાર્તાઓ પણ એ રીતે પ્રસિદ્ધ થાય તો રખેને કોઈને એમ થાય કે ક્યાં અધા જ સાહિત્યપ્રકારોમાં માથુ “મારવા જય છે, એવી કલ્પિત આશ'કાથી ઉછીનું ઉપનામ “મેળવીને કામ ચલાવ્યું હતું. એક વર્ષે. અમારે ટુંકી વાર્તાએ પણુ ભણુવાતી હતી. ત્યારથી એને માટે શેખ વધ્યો, ૧૯૩૩માં પૂતામાં પ્રે. ત્રિવેદી સાહેબ કોઇવાર બ્રેમથી રોકતા કે ક'ઈજ કરતો તથી, વાતો જ કર્યા કરું છું. પણુ એમતે શી ખખર કે એ ટોકણીને પ્રતાપે હં વાતો લખતા થઈ ગયો હોઈશ ? અતે મને પણુ શી ખખર કે એ વાર્તાએ વિષે એક એમ. એ. ના વિદ્યાર્થી સાથે ઉત્સાહથી વાતો કરતો એમને હાથે જ એ પ્રગટ થવાની કુગે ? ભાઈથ્રી મતહરલાલ વે।રા શિક્ષણુ પૂરૂ' કરીને પુસ્તક-ગ્રકાશનને પણુ એક ઉમદા પ્રવૃત્તિ ગણીતે અપનાવશે એવો «મે વતે મતે ખ્યાલ પણુ ન હતો. જેમ કદાચ એમતે પણુ ખ્યાલ નહિ હેય કે માત્ર મોટીમોરી વાતોમાંથી કોઈ વખતે સ'ત્રહ કરી શકાય એટલી વાર્તાઓ હું તેયાર કરીશ. વાર્તા લખવાની શરઆત કરી તે સાહિત્યનાં જુદાં જુદાં રપોમાં અખતરા કરવાતા શેખ ખાતર જ. જુદી જુદી વાર્તાએ!માં પણુ બતતા સુધી આચાજ્ત કે નિર્ષણુની આખતમાં પ્રમરોગે! ફરવાની ટેવ ચાલુ રાખેલી  

shraavnnii melle

0.0(0)

ભાગો

1

પગલીના પાડનાર

19 September 2023
0
0
0

શાંતારામને જિંદગીમાં કશું અણુમાણ્યું રહ્યું ન હતું. કરકરિયાવર ખાપદાદાની વટ પ્રમાણે કર્યા હતા ને ધરબારણું ઊજળું રાખ્યું હતું. પાંચ પૂછાતા માણસમાં એમના ખેલનું હમેશાં વજન પડતું. છેલ્લા સિહસ્થવરસમાં, રહી

2

હીલ્લી

19 September 2023
1
0
0

ગામની દખણાદિ બાજુએ એક ઋણ થઈ ગયેલું મંદિર હતું. એના આટલા પાસે દૂરને સ્ટેશને જનારાં ઉતારુ સવારે રાહ જોતાં જોતાં ઊભાં રહેતાં. મેટર સાંજે સ્ટેશનથી નવા ઉતારુઓને લઈને પાછી આવતી અને આ ટલા પાસે થાડુંક ચાભીને

3

અસુચઝુ

19 September 2023
0
0
0

“રમત ને ચમન સરખે સરખા ભાઇબ'ધેો હતા. કગાટ્િયા મિત્રો તો નહિ કહી શકાય, (જેકે હતા તો ગથી પણુ ૩ વિશેષ ) કેમ કે તેમતી વચ્ચે ન તો કઈ લોહીનો સબ'ધ હેતો કે જ તેગ ન એક ગામના હતા. એટલું 7 કે માધ્યશિક કેળવણી લેવા

4

ઇતામી વાર્તા

20 September 2023
0
0
0

ધેશે સ અચાનક અહીં ફેરમાં કિ શેરને ભાળીને 'સેનમાં હુ -અર્ધ્ોઅરધો ' થઈ ગચ, પણુ કોઈ નહિ ને અહીંની આજકાલની એક યુવતી” ન્નેડે એતે ઊભેલે! જેઈ જણે એને ન સોહે, ચડેલ. દેખતા હોઉં, એમ ' તરત ' ખીજ ક્ષણે ૪ ધાક ખાઈ

5

પિપાસુ

20 September 2023
0
0
0

તતે એની વાતો ફેલાય એ સામે સુદ્થે વાંધો નથી. ક્રોઈ દુશ્મનની વાત કરતા હોય એમ એણે પોતાને પ વિગતો ફર તથ્યતા અતે તટસ્થતાથી કહી . તદ્ન લાપરવાહીથી એ કહેતો, “એ તો. ખધી મારી મરી ગચેલી જતને લગતી વાતો છે, ૧૯

6

વાચોલા

20 September 2023
1
0
0

હોસ્પિટલમાં માર્‌ પહેલા ખે દિવિસ કેમે ગ્યા તે હુંજ નણુતો નથી, પણુ એ વિષે એક વાત જણાવવા તો હૂં. . ઈેંતેનર છું. દુનિયાંમાં સૌ કોઈ ને પોતપોતાના વહેમો! હોય છે. એમ સૌ કાઈ ભલે માનતું ન' હોય. પણુ હં પોતે પૂર

7

લેોહીતરસ્યો

21 September 2023
0
0
0

જે કે માધવ સાટે ભાઈ હતો તો પણ ખુશાલના પગમાં ખે હાથ ન્ેહીને ખાસ્સીવાોર પડી રથો. ખછ૭ુશાલના પગતી ચામટી તળિયાંની પેઠે મુઠ્ઠી થઈ ગઈ નહિ હોય, તો ત્યાં એતે માધવના મોઢાના શખ્દો ડરતાં તો કેટલાય ગણા વેગથી ધસી આ

8

છેલ્લુ છાણુ

21 September 2023
0
0
0

પર્યાસ્ત. આથમણા ખબારણાતું ધર. સ'પ્યાના કેચરૂડિયા રગશી લીંપાચેલી એસરીમાં ખાટલા પર્‌ હિંમત અને વેણીલાલ “બઠી છે, હિ'મત પોતાની વાંસની ગેડી હાથમાં લઈને ઉભે થવા નય છે. “ઠીક ત્યારે વેણીલાલ, વેળા છતો કૂવે

9

મારી ચ'પાને વર

21 September 2023
0
0
0

ઉંક્ષ્મો હજી તો કોડભરી જિંદગીને ઊ'બરે પગ માંડતી હતી ત્યાં જ એનું ભાગ્ય નંદવાઈ ગયું. અચાનક જ એને પતિ તાવથી પટકાઈ પડથચો અને પૂર્રા ખે વરસ પણુ નહિ 'માણેલું એવું લસજછવન સ કેલી લઈને ચાલતો થયે1. લક્ષ્મીને મ

10

ગુજરીની ગોદંહી

22 September 2023
1
0
0

રજ રારે ખાવાપીવાનું. પતાવી પહેલાં તો હાથહાથ કરીને અમે વાસણા સાફ કરી નાખતા અને પછી એરડીમાં આજે કેટલા સૂનારા છીએ એની ગણતરી કરવા, મહી જતા. રંધતી વખતે એવી ગણુતરીની' જરૂર રહેવી તહિ, કારણુ કે ઓ. સદીમાં પણું

11

આદ મેયત

22 September 2023
0
0
0

સ્‌વારતી ઠરી એવી હતી કે પોતાનું ચાલે તો કોઈ પણુ બહાર તીકળે નહિ. ટ્રામમાં કોઈ બેસનાર હોય ન હોય, છતાં લોઢાનો 'ઠડો-વીંછીતી જેમ ડખતો,. ચૌપિયો હાથમાં , લઇને “ ટિ કિ ટ 'પ્લિઝ !' કરવા ગુલામમહમદને નીકળ્યા વગર

12

ઝાકળિયુ

22 September 2023
0
0
0

નાનપણની વાત છે. અખાત્રીતી સવારે હાથમાં શુકનતી એક રાતીચોળ શાખ લઈને મકનેો ખાંટ અમારે ધેર આવ્યા, મોટાભાઈ ને પગેલાગણું ડરી, ' ધરના આંખાની છે ' ફહી એમતી આગળ શાખ મૂઝી અંતે ઓસરીની ફૂ'ભીને અઢેલીને ' બેઠા.

13

માર્‌ હંતું ને મે લીધુ

22 September 2023
0
0
0

વખતે કબેરતે શિયાળુ પાક કાંક સખળે હતો, ગયા વૈશાખમાં ઘરનું છાપર્ડ્‌ જરી ઠીકદડ્દાક કરાવ્યું ત્યારથી માથા ૫૨ વાણિયાનો ભારેખમ હાથ એવો આવી ગયે! હતો કે કુખેરે તેમાંથી ઊ'ચા આવવામાં મહેનત કરવામાં કાંઈ બાઇી રાખ

14

શ્રાવણી મેળે

22 September 2023
0
0
0

આવી પાછો ચગડડાળીમાં બેઠાં હતાં. કેરી દીલ ગોાઠતું નથી એમ હીને એંખી સોનાને અણોં ઘસડી. લાવી'હતી- તમા દોડીને મેળે શીદ આવ્યાં, ગાઠેતું તથી તો દૃ સેર્નાએ રીતસર ચીડવવાતું જ કયુ. ગ્રગડાળમાં ખેસવા વળી.

15

શેષ માનવી

22 September 2023
0
0
0

યૃકશ્મોહનની આંખો ઊંધથી ઘેરાવા માંડી હતી, છતાં હવે પછીતું સ્ટેશન, આવે ત્યાં સધી એને (શિષ્ટાચારની “ખાતર પણુ જગવાતું હતું, એનો મિત્ર તન્દક્શેર,; અચાનક જ ગાડીમાં આજે વર્ષો પછી ભેગો થઈ ગયેલો, હવેને સ્ટેશને

---

એક પુસ્તક વાંચો