shabd-logo
Shabd Book - Shabd.in

કલાંત કવિ

ઉમાશંકર જોષી

20 ભાગ
1 વ્યક્તિiલાઇબ્રેરીમાં ઉમેરવામાં આવ્યું છે
2 વાચકો
11 October 2023 ના રોજ પૂર્ણ
મફત

"કલાંત કવિ" માનવીય લાગણી અને અસ્તિત્વની જટિલતાઓમાંથી પસાર થતી કાવ્યયાત્રા રજૂ કરે છે. પંક્તિઓ પ્રેમ અને નુકશાનથી લઈને આત્મનિરીક્ષણ અને આશા સુધીની લાગણીઓના વિશાળ સ્પેક્ટ્રમને સમાવે છે. ઉત્તેજક છબી અને વિચાર-પ્રેરક રૂપકો રચવાની લેખકની ક્ષમતા પ્રશંસનીય છે, જે વાચકોને ચિંતનની દુનિયામાં ડૂબી જવા દે છે. સંગ્રહ દાર્શનિક થીમ્સને ગ્રેસ સાથે નેવિગેટ કરે છે, વાચકોને પ્રતિબિંબ અને જોડાણની ક્ષણો પ્રદાન કરે છે. જો કે, કેટલીકવાર, છંદોની ગહનતા સમજણને પડકારી શકે છે. એકંદરે, "કલાંત કવિ" એ એક કાવ્યાત્મક ટેપેસ્ટ્રી છે જે વાચકોને જીવનના રહસ્યો પર વિચાર કરવા માટે આમંત્રિત કરે છે, જે તેને કવિતાના રસિકો માટે મનમોહક વાંચન બનાવે છે. 

klaant kvi

0.0(0)

ભાગો

1

દીઠી નહીં

9 October 2023
1
0
0

બલિહારિ તારા કગની ચેબેલિમાં રીઠી નહં, સખ્તાઇ તારા રીલની સ વજમાં દીઠી નહીં. મન મારરૂ સુ કૅ પુષ્પપ્રસાર સરુ નરો, શુ હાય1 તારેદિલ હયા મેંતો જરા હીઠી નરસી. એક રીનતે અલકાવલીમાં દીઠિ'તો સુખની છળી પણુ ગુ

2

કટાક્ષ

9 October 2023
1
0
0

સધુ૨ મધુરી આંખડીનિ કટાક્ષ તે કયમ વીરે, તે પુ૨ દગલખાજી ભરી ભરવ્યજન।ા કવપ્યમ વીસરે?  રમવા કરી'તી આશ તુજ મૃદુ ગૌર ખાહૂબપમાં, દરિયાઈ મોજે રડવડચા હું, દુઃખ તે ક્યમ વીસરે? 7 અંતર પડેલા દાહું પર દુશ્મન લ

3

મૂર્ખની મૂર્ખાઈ

9 October 2023
0
0
0

ફૂટ ! સૂર્ખની મૂ્ખાઇને તો વખાણુ ઝાગુ હું શુ કરૂ ? દિલ દગ્ધને દલી કહે એ ડ્ુ*ખને હુ શુ કરૂં? અમે પ્રેમપથી નેગિડા, અનુરાગ ખાગ મહીં વસ્યા, શ્રુતિ શીર મૂકી પાય પછી વીવેકને હુ શુ કરૂ? ૨ુખ સર્વ દારૃણુ ટાળિચે

4

મોહનમંત્ર

9 October 2023
0
0
0

મદમાતી તારી આંખડલીમાં આવી વસ્ચે! છે માહનમંત્ર, ગારેગાર સુખડે આલેખ્યો છે જુવતી નેખન તજલસજત્ર. નયન ચકોર રડે પ્રશકે સુખચંદ્ર અમલ જવ ના નિરખેત, "્યારી પ્રીતી પાચે પ્રેમી પ્રીતસ પડીએ રે પરલત્ર. ૧મ તહાં રે

5

સલૂણોા મત્ર

9 October 2023
0
0
0

એવો તે શું પ્રેચો મોહન મંત્ર સલૂણા સાનમાં, પ્રૌઢ પ્રેસિની પરમ પ્રેમગતિ આવિ રહી અવસાનમાં. રૈવદશા વિષરિત વિરહીને તોચે તું નહિ સાનમાં, ગુણુ ગરવીલી એમ ન રહિચે નિત્ય મગજ મસ્તાનમાં. મેમવીર ! મે ધીર ધરી'તી ભ

6

સલામતી

9 October 2023
0
0
0

“મજન આંખડી ન આંજ કપારો સુખઆંગળી, મતિ તાહરી સલામતીમાં માહુરી વળી,  “પડે તાહુરી અલાખલા સૌ માહુરે શિરે, સહુ ધીર થઈ કોઈના પિડા શકે કળી.  નજરખાણુ ક્યમ ન તાહર્‌ કરે પિડા કરે, 'ખુંચ છે તને શરીરમાં શુલાખની કળ

7

ભણકારા

9 October 2023
0
0
0

ઘડી ઘડી ભ્રણુકારા ભામિનિ ઉડિ આકારે આવે છે, અલક અતર ભભકાર સુગંધી લહરિ લહકતી આવે છે,  સછી રહું તૈયાર સજન હું મન મહેરમ અહું આવે છે, સરુ ઝુખડાનિ અનેક કલ્પત્તા વિવિધ રંગ ખતલ્યાવે છે.  આગ્રમ આશા પ્રીતમની પ્

8

મનત્રેહી

9 October 2023
0
0
0

પ્રાણુસનેહી પ્રિતમ વિના તું બની રહ્યો પરદેશી, પિઃકૂ પિઃ્‌ તુજને હઝાર ધિઃફૂ છે, થઈ રહ્યો ખહુ કક્ષેશી  એચળ જેની અતરમાં કંઈ પડિ શકવા નહિ પામ્યો, નિશદ્ટિન છાતીએ છાજંતે પ્રીતમ ડ્ર વિરાસ્યો.   રડી રડી તું બ

9

અલૈકિક બહાર

11 October 2023
0
0
0

તે દિનને પ્યારિ ખ્ડાર અલૌકિક દિલડાથી વહિં ગયે! ગચે।, મહત મનોરથ મનતો મનમાં મન મહરમ રહિ ગચે। ગયે।. ૧નજર પડી નાજુક નૂતન નવનિત સમ પરષદ પાનિ પરે, મન માતગ મહત સોહપારો, મસ્તાનો ગ્રહિ ગચે! ગયો.  નજર પડે જ્યાં

10

સૌદર્ય

11 October 2023
0
0
0

હું છું શર તું સતી શિરત્ષળી શૌદર્યધારાવતી, તું છે પ્રેમળ મારિ નિશ્ચલ સખી પ્રેસે સમાપિસ્થિતિ, તારે છે સુખ ચંદ્રમા સુજ રિરે ચંદ્રાકે સારસ્વતી, હાં હાં નડ સમોવડી મળિ પ્રિચે વિઘાપતિ શ્રીમતી. ૧ જેણુ એકજ બખ

11

આશા

11 October 2023
0
0
0

શમ્યો ભમ્યો હું અખિલ સંસાર, મન ધરી પ્યાર,પ્રીતમ હજી ના મન્યોરે. ઠચો ઠચેપ જઈ એને દરખાર, ભન પરી પ્યાર, પ્રીતમ હજુ ના મળ્યારે, પ્રીતમ પદની રજની રજને સુણ્યશ્લેક પરાગ, એજન આંખે સુરમો કરવા મે' ચાલ્યો બડભાગ;

12

પ્રિયદર્શન

11 October 2023
0
0
0

આજ ઝાંકિ થઈ કાંઈ યારની છે હરી હરી; મતિ આંખડી નાડુગારિચે છે હરી હરી, નિર્મળ તને પરિમલ બઅહૈેકી 6૩ ગગન; ખુશબો ઈરમ ગુલઝારની છે હરી હરી.  મદિરા ચકી મદમરત સ્હાલતી માનની; કરમાં સુરાહી રારાબની છે ધરી પરી. ૩ ચ

13

દરકાર

11 October 2023
0
0
0

હું કરૂં છું ચાર ચાર યારતે ના ૬૨કા૨ લગાર; જવાર છું ભરૃપ્યાર્માં યાર્‌ ન ઇન્તિઝાર લગાર, ધડી ખઅક્‌ા ધડી છુશી ધડીક ગુમાની મિનન; મરજી તમારી સાચવ્યે છું થાર ન ૩રજદ્દાર લગાર, હઝાર શુલે લાલા લઈ આવૌને ખતલાવચે

14

નાદાન ખુલખલ

11 October 2023
0
0
0

ઉડા નાદાત મન ખછુલખુલ, રહે ચુલઝારમાં ના ના, વટ્દાાઇ એક પણુ ગુલની દિઠી ભર પ્યારમાં ત! ત),  સુણાવો ગાનની તાનો જઇને દ્વાર દદીને, અરે ખેદદટિંના દર્ટે રહો દ્રરકારમાં ના ના.  રહો જયાં ચંગ ને ઊપંગ વીણા નાદ વા

15

ખબર લે

11 October 2023
0
0
0

ઊતારના કૈઈ પ્યાર એ દિલદાર ખબર લે, ગમખ્વાર જીગરખ્વારની કંઈ ચાર ખબર લે. મસ્તાન ગુલેસ્તાનમાં છેરાન છે બુલખુલ, શર પ્યાર નશી ચાર વફાદાર ખખર લે. સમશાન સગું ભાન જગત ધ્યાન છટિયું, ડુરિયાર છું હુશિયા૨ સમજદાર ખ

16

દરદ દિલ

11 October 2023
0
0
0

દરદ હિલ કયાં બતાવું જઇ ખધેથી યારિ મારી ગઈ, કવીતા કચાં સુણાયું જઇ હવે તે વારિ મારી ગઈ! જવું વે પેર શાને કાજ પરીક્ષા પ્રેમની ના જયાં નજર શાતે જરા કરવી જહાં મહેમાનદ્ારી ગઇ? ધરે શી દિલ કંઈ આશા નિરાશા અંત

17

ફરે ભે

11 October 2023
0
0
0

કરૂં કાળજુ કુરબાન કિચે।રી કરે ને, ચારી પ્રેમને, ખાંધેલ બીજુ થું કરે જે હૃ ઉડી જીવ વસે છે શ્યામ અલક વીખરે સે, પ્યારી ચૂન્ય આ શરીર શુદ્ધિ વીંગરે ને.  સધુર સુખડ પિયુષ રસ જે ઝરે ને, જ્યારી પાન હું રસિડ વિ

18

કુકાકવાણી

11 October 2023
0
0
0

ફાવે જે પ્રમદા પટરાણી પૅંજર સમ ધડાવું. મીઠી ચૂવા ચંદન ચોાળિ અરગના ગંગાજળ નવરાવું, કથધામ ભાળ પર શભક સરેલું કૅશરતિલક લગાડું. સીડી [સિઢલદ્દપીપ ગજ ત્રાતી કેરા કૅઠે હાર પ્રાવું, 'ગુદર શેત સુગૅધિ સુમનનું અગ

19

જિગરને યાર

11 October 2023
0
0
0

જિગરતો ચાર જૂરો તો ખધેઃ સંસાર જૂદે છે, બધા સંસારથી એ યાર બેદરકાર જૂદો છે, અરે હું નાણુશે લજજત, પવિત્રીમાં પડી ર્હેર્તાં, ત્રિયાની પ્યાલિની મસ્તી તણે કંઇ ખ્હાર નૂદો છે. ગણું ના રાવ રાયાને ગણું ના અઆવબખ

20

ગુજરે જે શિરે તારે

11 October 2023
0
0
0

રુજારે જે શિરે તારે જગતને નાથ તે સ્હેજે, ગણ્યું જે પ્યારૂં પ્યારાએ અતિ પ્યારૂં ગણી લેજે. ડુનીઆની જુઠી વાણી વિષે ને દુઃખ વાસે છે, જરાએ અંતરે આનંદ ના ઓછે! થવા દેજે,  કચેરી માંહિ કાજીનો નથી હીંસાબ કડીને,

---

એક પુસ્તક વાંચો